یک شنبه ششم خردادماه سال 1397 خورشیدی
در تاريخ عالم بشريت رجال بزرگ عالم انسانيت مخصوص به اسلام و مسلمين است رجالی که هدف از آفرينش و خلقت انسان را خوب درک نموده و سعی آنها در پيوند هميشگی به ابديت است می روند تا خود را به معشوق و معبود رسانند و در زندگی جاويد به نهايت که رضا و رضوان الهی است چشم دوخته...
دفعات مشاهده: 4790 • تاریخ درج : شنبه 7 اسفند 1389  •
در تاريخ عالم بشريت رجال بزرگ عالم انسانيت مخصوص به اسلام و مسلمين است رجالی که هدف از آفرينش و خلقت انسان را خوب درک نموده و سعی آنها در پيوند هميشگی به ابديت است می روند تا خود را به معشوق و معبود رسانند و در زندگی جاويد به نهايت که رضا و رضوان الهی است چشم دوخته اند آنها خوب می دانند که فردا بهتر از قصور و ديدار حور، لقاء الله است و پيامبر بزرگ اسلام فردا در لقاء الله مقام و همه انبيای سلف در آرزوی آن مقام و در کوتاهترين شعاع به کنار پيامبر علی عليه السلام و اولادند عليهم السلام و ديگر علما را ببيند که به معرفی سيد مرتضی هر یک در مقام خود استقرار یافته به شهيد ثانی گويد به کنار شهيد اول رو که او هر آن با سيد الشهداء در تماس است و اين سيد الشهداء ثار الله است و آن روز خون بهايش فقط ذات اقدس الله، خون حسين عليه السلام نه فقط در اسباط یا روح الله است، بلکه اين خون در رگ شهدای اسلام است و شهيد ثانی نيز...
زندگی اين فرزند عزيز اسلام سراسر تحرک جنبش و جوشش و چرخش در هجرت علمی به دنبال گم شده و مطلوبش در سير و سفر جويای کمال با نبود وسيله ای از شهری به شهری و از اين کشور بدان کشور برای یافتن علم و معرفت که در اصل گم شده اش ذات اقدس الله است می رود و باز هم می رود تا از چه مسير بدو بهتر رسد. شهيد در احيای جهان بشريت به درس دانشمندان بسيار نشست و به نزد تمام علمای مسلمين فقه تمام مذاهب آموخت. که همگان اجتهادش تصديق نمودند. و در بلاد مختلف به دانشجويان دروس فقهی مختلف آموخت یعنی تو ای دانشجوی عزيز اين نظريات مختلف فقهی را بياموز و پس از مقايسه بهترين را انتخاب نما و اگر خواهی دانی که علمای بزرگ بعدی ما اغلب شاگرد وی هستند نه فقط در ايران بلکه در جهان اسلام آن روز و اين شاگردان که به دنبال حقيقتند هر کدام و به هر مقام با آنکه مخلوط فکر می کنند جويای گمشده اصلی و به دنبال حقيقتند هر کدام و به هر مقام با آنکه مخلوط فکر می کنند جويای گمشده اصلی و به دنبال مکتب واقعی چه آنکه حق بيش ازیکی نيست ضمنا از بعضی سخنان و فتواها زمزمه ها به گوش قضاة شرع رسيد و بعضی شيخ الاسلامها را ناخوش آيند که گوئی افکار نوی غير از مذاهب اصلی اربعه به گوشها می رسد ريشه یابی کنيد، بزرگ فقيه شيعه را یافتند او را هم در بين مردم و امرا مانند شهيد اول بدعت گزارش ناميدند.
بعد از مدتی قاضی القضاة (به نام قاضی صيدا) حکم تعقيبش صادر نمود و سلطان سليم عثمانی او را دنبال نمود، مأموران به زادگاهش می روند می گويند در اين محل نيست.
تا آنکه معلوم شد به سوی خانه خدا رفته او را در مکه تعقيب می کنند و پس از نماز عصر در حرم امن خدا دستگيرش نمودند و او را به زندان بلا کشيدند و پس از چهل روز از زندان او را به ساحل قسطنطنيه بردند و در کنار ساحلی به شمشير جفا شهيدش نمودند و پس از سه شبانه روز جسد پاکش را به دريا می اندازند (965 ـ لوء لوء بحرين) او نمرده است و چون ساير شهدا در قلوب مؤمنين جا دارد که امثال اين شهيد شاهد ما هميشه حاضرند و فقير اکنون به ذکر تولدش می پردازد.
زين الدين فرزند علی بن احمد به سال 911 در قرای جباع (جبع) عامل به خانه پدری فاضل به جهان ديده گشود قبل از هفت سالگی از خواندن و نوشتن فارغ گشت و در نه سالگی تمام قران مجيد را حفظ نمود و نزد پدر فاضلش کسب علوم مقدماتی نبود او به چهارده سالگی از نعمت پدر مرحوم گشت و از جبع عازم ميس گرديد چه آنکه در ميس عالميست ربانی که ذکرش گذشت و اين محقق همسر خاله اش بود چند سالی مختصر از محضر او استفاده نمود و پس از ازدواج با دختر محقق عازم کرک نوح می شود. و مدتی نزد سيد حسن موسوی کرکی کسب دانش می نمايد و سپس به اتفاق همسر به روستای جبع مراجعت می کند تا سال 937 به مطالعه و تحقيق سرگرم بود و در اين سال (937) عازم دمشق گرديد (با آنکه زمان حکومت صفويان در ايران است از اين سو نمی آيد) شهيد در دمشق نزد فيلسوفی به نام شمس الدين محمد و اعلام ديگری به تحصيل حکمت و هيئت و طب قديم و پس از یکی دو سال به جبع مراجعت می کند و باز به سوی دمشق، مصر عازم سفر می شود تا در سال 943 حدود پنج سال در نزد علمای بزرگ عامه فقه و حديث آموخت و صحاح سته را نيز نزد علمای بزرگ مصر پس از مطالعه به بحث کشانيد مراسم حج نزديک است از مصر عازم  مکه می گردد و پس از زيارت مکه و مدينه مجددا به زادگاهش مراجعت می نمايد 944 به زادگاه خود اکنون استادی نه فقط مکتب جعفری را بلکه مذاهب بچه گانه را.
حدود چهار سال در وطن به تدريس و تأليف می پردازد و تمام اوقات روزش صرف تدريس و تصنيف و همچنين پاسخگوی واردين از راه دور پس از اتمام درس فضلا و جواب واردين به تحقيق مشغول و شبا هنگام ساعتی جهت تحصيل روزی به جمع آوری وکندن هيزم از بيابان به سوی ده تا از فروش آن امرار معاشی و خود و عائله را نيز خوراکی سپس به مطالعه و تصنيف و پس از اندکی استراحت سحرگاهان در معبد معشوق به راز و نياز مشغول شهيد ثانی عليه الرحمة از سال 948 تا سال 953 به ترتيب به ممالک بيت المقدس (فلسطين) روم قسطنطنيه شام و بعلبک و چند شهر ديگر در مسافرت بود او هر جا بود چون خورشيدی پر نور مردم را هادی و راهنما و بهترين مدرس فقه مکتب اولياء همين که به شهری یا قصبه ای وارد می شد مردم پروانه وار گرد شمع وجودش می چرخيدند به نحوی که روز بعد جای نشستن به جلسه درس او نبود شهيد پنج سال 958 در شهر بعلبک شام متواليا به تدريس فضلا مشغول بود ضمن آنکه حسودان به نقشه کشی پرداختند ازخوان درس او فضلائی چند برخاستند که اغلب آنها مانند شيخ بهائی بهترين ملعم مکتب ما گشتند و او را غير از شيخ بها شاگردانی است که بعض فضلای شيعی را نام می برد: عزالدين شيخ حسين فرزند عبد الصمد، سيد علی صائغ استاد فرزند شهيد، سيد علی موسوی جبعی، شيخ علی عاملی عموزاده عزالدين، شيخ محمد مشهور به ابن عودی، شيخ حسن عاملی، پدر شيخ حر عاملی، سيد علی موسوی پدر صاحب مدارک، شيخ حسن نور ديدۀ شهيد (صاحب معالم) و سيد نور الدين کرکی. فعلا با اجازه به شما به سوی بعضی کتب ترجمه نويسان می رويم و با جملات علما درباره شهيد عزيز رفع خستگی می کنيم: مرحوم علامه خوانساری در روضات الجنات می نويسد: تا اين زمان که سال 1263 هجری قمری است از دانشمندان بزرگ کسی به عظمت شأن و علو مقام و ظرفيت اخلاقی و خوش فهمی و قدرت اراده و حسن سليقه و راست روی و نظم تحصيلی و کثرت استاد و ظرافت طبع و لطافت هنر  و معنويت سخن و کمال تأليف وی نيافته ام حتی در تخلق به اخلاق الله چيزی نمانده که به پايه معصومان رسد... محدث کاظمينی در مقايس می نويسد: برجسته ترين شخصيت علمی در ميان متأخران و کاملترين متبحران مجتهد اعظم همه پيروان مذاهب اسلامی، مقتذای شيعه و مشعل شريعت، ابر مرديکه که در علم و عمل هر دو کوشا بود و با رفتار بزرگ مردانه و با افتخار شهادت همه را یکجا نصيب خويش گردانيد و تا بود به لطف الهی تأييد بود.
آثار و تأليفات پر ارزش او از هفتاد جلد متجاوز است که اهم آنها بدين شرح است: 1ـ مجلدات روض الجنان در فقه 2ـ مجلدات مسالک الافهام در شرح شرايع 3ـ غاية المراد در شرح ارشاد علامه 4ـ منية المريد 5ـ نتايج الافکار 6ـ اسرار معالم دين 7ـ شرح لمعه شهيد 8ـ مبدأ و معاد 9ـ تحقيق ايمان 10ـ کشف الريبه، اسرار صلوة، اسرار زکوة، اسرار روزه، اسرار حج، مناسک حج، منظومۀ در نحو و بدايه در هدايه، بدايه در درايت، شرح الفيه شرح نفليه، حاشيه قواعد علامه، حاشيه مختصر، مقاصد عليه، نتائج الافکار، خلاصه الرجال، انوار الهدی، تحقيق ايمان، تحقيق عدالت، رسائل شهيد: در وجوب نماز جمعه، در نيت، در ولايت، در اجتهاد، در اجماع در ميراث در احکام حبوه، در حج و عمره، در اعمال شب و روز جمعه، در طلاق غائب، در عدم جواز تقليد ميت و ...
من طلب شيئا وجد وجد ـ آنکه امثال شهيد ثانی را یافت و راه او را دنبال نمود علی و اولاد علی عليهم السلام را یافت و آنکه علی را یافت پيامبر بزرگ را یافته و آنکه پيامبر و هدف او را دنبال نمود خدا را یافت و آنکه خدا را یافت چيزی گم نکرد و سرانجام زنده جاويد گشت.
یادآوری: پس از شهيد ثانی زعامت و مرجعيت شيعه و کرسی درس فقها به مرحوم مقدس اردبيلی، سيد شمس الدين محمد عاملی صاحب مدارک، شيخ بهائی و سپس به ميرداماد منتهی می شود.
 
بیشتر بدانید :   • نیکان     • علماء     • بزرگان     • قرن دهم     • شهید     • بهائی    
شما هم برای شهید ثانی نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای شهید ثانی  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است