جمعه سی و یکم فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
انتظار فرج
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامياسلام در یک نگاه
حضرت الياس پيامبر علیه السلام، در ميان قومي مبعوث شد كه دين حضرت موسي را به انحراف كشانده بودند. دستورات او را به استهزاء مي گرفتند و روي به گمراهي و ناداني نموده بودند و خداي را...
حضرت خضر عليه السلام يكي از پيامبراني است كه زنده و الآن در قيد حيات مي باشد. حضرت موسي عليه السلام، مأمور شد كه مدتي در كنار حضرت خضر باشد. به اين منظور در پي او روانه شد تا او را...
فرعون شبي در خواب ديد آتشي از طرف شام افروخته شد. به مصر رو كرد و سراي قبطيان را پاك بسوخت تا رسيد به كاخهاي سلطنتي، همه قصرهاي آنها را در ميان گرفت و با خاك يكسان نمود. فرعون با وحشت...
حضرت شعيب پيامبر، مدام با مردم خود در معاشرت بود. اين يك سنّت الهي است كه خداي سبحان، انسان ها را در هيچ زمان و مكان بدون مُنجي و راهنما رها نكرده است. به همين دليل است كه خداوند متعال...
داستان زندگي حضرت ايوب عليه السلام، نيز از جمله داستانهاي شگفت قرآن است و دليل روشني بر قدرت روح و عظمت نفس انساني است و نمايانگر اين است كه انسان تا چه اندازه مي تواند بر شدائد، رنجها،...
حضرت يعقوب علیه السلام فرزند اسحاق پيامبر است. اسحاق فرزند دوم حضرت ابراهيم است. گفته شده است كه اسحاق فرزند ساره بوده است و خداوند در سالهاي كهولت اسحاق را به ابراهيم و ساره عطا نمود.
در روايات آمده است كه سه پيامبر تقريباً بر اكثر نقاط در دسترس آن روزگار حكومت داشته اند. يكي از آن سه پيامبر، ذوالقرنين است.براي «ذوالقرنين » معاني گوناگوني ذكر شده است. بعضي ذوالقرنين...
حضرت لوط عليه السلام در ميان قومي به پيامبري برانگيخته شد كه در پستي و پلشتي، دنائت و رذالت، كم عقلي و بي شعوري و ... در تاريخ منحصر به فرد مي باشند. آنها مردماني بد سيرت بودند. عمل...
اسماعيل علیه السلام اولين فرزند ابراهيم و هاجر مي باشد. در روايات آمده است كه هاجر كنيز ساره، همسر اول ابراهيم بوده است. ساره، هاجر را به ابراهيم مي دهد. ابراهيم با او ازدواج مي كند....
حضرت ابراهيم عليه السلام در ميان همه انبياء داستان جالب و قابل تأمل دارد. در روايات معصومين عليهم السلام آمده است كه آن حضرت در زمان نمرود، يكي از حاكمان ظالم و مستبد، زاده شده است. منجمان...
  گروههای مقالات