شنبه پنجم اسفندماه سال 1396 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
تاريخ دقيق ولادت شيخ زين الدين، ابو محمد، علي بن يونس نباطي بياضي مشخص نيست; اما آنچه شيخ آقا بزرگ تهراني نيز تأييد كرده ولادت او را در حدود سال هاي 804 يا 805 هجري نشان مي دهد....
حسین بن علی واعظ سبزواری معروف به مولی حسین کاشفی یکی از بزرگان علمای مفسرین شیعه در اواخر قرن نهم هجری است. کاشفی فقیهی فاضل و مفسری کامل و ادیب شاعر و محدثی عالم بود از اهالی بیهق...
زین الدین ابومحمد، عالم فاضل محقق مدقق شاعر ادیب و عارف متکلم علی بن یونس عاملی معروف به صاحب صراط المستقیم و شیخ علی بیاضی یکی از علما و نویسندگان مشهور قرن نهم هجری می باشد.
احمد بن محمد بن فهد حلّی مشهور به ابن فهد یکی از بزرگترین فقهای شیعه در قرن نهم هجری او فقیهی کامل و عالمی متبحر و اصولی و ادیبی مفسر و محدثی مطّلع به علم رجال، زاهدی متقی و پرهیزکار...
بهاء الدین علی بن عبدالکریم غیاث الدین یکی از علما و سادات جلیل القدر مکتب ما در قرن نهم هجری است فقیه ارجمند عالم کامل نسابه ماهر و ادیب متبحر معروف به سید نیلی در خاندان علم و دانش...
جمال الدین احمد بن عبدالله معروف به ابن متّــوج از اکابر علمای امامیه در قرن نهم است. ابن متّوج سالها از محضر علمای حلّه مخصوصاً فخرالمحققین و شیخ شهید بهره مند بود
ابوعبدالله مقداد بن عبدالله سیوری معروف به فاضل مقداد (یا فاضل سیوری) یکی از علمای بزرگ قرن نهم هجری است. فاضل دانشمندی فقیه و محققی فاضل و متکلمی کامل بود از مدارس بغداد و حلّه و همچنین...
علی بن محمد بن علی کاشانی مشهور به نصیرالدین کاشانی یکی از علما و حکمای بزرگ اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم است زادگاه او کاشان بوده و پس از تحصیلات ابتدایی و مقدمات علوم به عراق می...
زین الدین ابوالحسن علی معروف به ابن خازن یکی از فقهای بزرگ شیعه در اوایل قرن نهم هجری است. ابن خازن عالمی فاضل فقیهی کامل و ادیبی متکلم بود که در علوم عقلی و نقلی سرآمد علمای عصر خویش...
 1
  گروههای مقالات