دوشنبه سوم اردیبهشت ماه  سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
محمد بن علی بن ابراهيم معروف به ميرزا محمد استر آبادی یکی از اعلام معروف شيعه در اوايل قرن یازدهم است. ميرزا فقيهی محدث و عالمی ثقه و دانشمندی متقی و دين دار بود او معرف رجال احاديث...
مرحوم ملا عبد الله شوشتری فرزند ملا حسين یکی از اکابر علمای شيعه در قرن دهم هجری است. شوشتری از معاصرين مرحوم شيخ بهائی در اصفهان بود و خود یکی از مدرسين بزرگ حوزه اصفهان گرديد مجلسی...
سيد ضياء الدين نور الله فرزند سيد شريف فرزند نور الله از احفاد حضرت سجاد عليه السلام بود. او به صاحب مجالس المؤمنين و شهيد ثالث و بيشتر به قاضی شهيد معروف است قاضی شهيد علامه فاضل و...
شيخ حر عاملی صاحب وسايل الشيعه یکی از افتخارات بزرگ شيعه و از چهره های درخشان عالم بشريت است. او فرزند شيخ حسن و اين شيخ حسن فرزند علامه شهيد شيخ حر عاملی (شهيد عاملی) می باشد.
ابومنصور جمال الدين حسن بن شهيد مشهور به صاحب معالم یکی از بزرگان علمای اماميه در اواخر قرن دهم هجری است با خواهر زاده خود صاحب مدارک هم عصر بود شيخ حسن خود عالمی متبحر و فقيهی ارزشمند...
شمس الدين سيد محمد فرزند سيد علی عاملی مشهور به صاحب مدارک یکی بزرگترين فقهای اسلامی و مشاهير علمای اماميه است فقيه اهل بيت و مروج احکام و دين. او استادی فاضل و فقيهی کامل محقق مدقق...
حسين بن حسن بن محمد معروف به امير حسين مجتهد یکی از علمای بزرگ شيعه در قرن دهم هجری بود امير حسين سيد محققين، وارث علوم انبياء و مرسلين و خاتم مجتهدين عصر خويش بود از طفوليت در خاندان...
شهاب الدين؛ عقاب: عبد الله بن محمود معروف به ملا عبد الله شوشتری خراسانی از بزرگان علمای مذهب در قرن دهم هجری است که اغلب او را شهيد ثالثش می خوانند مولا عالمی فاضل و متکلمی ناطق و...
مولای بزرگوار محقق اردبيلی مشهور به مقدس، عالمی است ربانی و محققی صمدانی یکی از بزرگترين افتخارات اسلام و مکتب تشيع در قرن دهم بود. مقدس اردبيلی مراتب کمال را در علم و فضيلت جلالت و...
علی بن حسين عاملی مشهور به سيد علی صائغ یکی از علمای بزرگ شيعه در جبل عامل بود اين سيد بزرگوار فقيهی محقق و محدثی وارد و مجتهدی کامل و معلمی صادق بود. سيد علی یکی از اکابر شاگردان شهيد...
  گروههای مقالات