جمعه سی و یکم فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
یکی از اساتيد بشر ورا عقلی چون عقل خير البشر، او را مغزی است متحرک با نبوغی کامل و انديشۀ وافر با خبر از علوم مختلف قرآن و هم مخبر ز علوم انبياء و اولياء. در اصول فقه از بهترين فقها...
ملا عبد الرزاق لاهيجی فرزند علی ملقب به فياض یکی از حکمای بزرگ اسلامی در قرن یازدهم هجری است. وی عالمی فاضل و استادی متکلم و حکيم بود.
در تاريخ الحکما ما را دو مير مبرور است: یکی ميرداماد و ديگر مير فندرسکی. سيد ابو القاسم مير فندرسکی حکيمی است مشهور معاصر با مير مبرور. سيد ابو القاسم حکيمی است ماهر و فقيهی فاضل و...
ميرزا محمد باقر استرآبادی فرزند شمس الدين سيد محمد حسينی یکی از علما و حکمای بزرگ اسلامی در قرن یازدهم هجری است. به نوشته همه علما و صاحب تراجم وی استادی است بزرگ حکيمی دانشمند، جامع...
سيد زين العابدين فرزند سيد نور الدين مقيم مکه معظمه، عالمی ربانی فقيهی محدث و رجالی از اکابر سادات و علمای بزرگ شيعه در مکه معظمه بود.
لطف الله فرزند عبد الکريم از اهالی ميس عامل یکی از اکابر علمای اماميه در اصفهان بود. اين بزرگوار از شاگردان مرحوم ملا عبد الله شوشتری است در آغاز جوانی از ميس عازم مشهد مولا علی بن...
عبد النبی فرزند سعد جزائری معروف به شيخ عبد النبی جزائری یکی از بزرگان علمای شيعه در قرن یازدهم است جزائری زادگاهش جزائر بوده ولی جوانی را به نجف و کربلا در تحصيل دانشهای دينی به اتمام...
در تاريخ العلما ما را دو سبط بزرگوار است یکی محمد بن حسن بن شهيد و ديگری فرزندش علی بن محمد. شهيد ثانی عليه الرحمه را فرزندی است عالم، هم او که صاحب معالم و اين شهيد عزيز را اسباطی...
ابو علی حسينی فرزند سيد هاشم بحرينی معروف به سيد ماجد یکی از علمای بزرگ اوايل قرن یازدهم هجری است سيد فقيهی محقق و دانشمندی فصيح و خوش بيان و شاعری اديب بود سيد بيشتر سنوات عمرش در...
ابراهيم بن حسن مشهور به ميرزا ابراهيم همدانی یکی از دانشمندان بزرگ اوايل قرن دهم است. همدانی جامع علوم عقلی و نقلی بود
  گروههای مقالات