سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
محمد باقر فرزند محمد تقی مشهور به علامه مجلسی اعلی الله مقامه یکی از بزرگترين علمای جهان اسلام و تشيع است. علامه در احاطه به دانشها و تدوين حديث و تأليف کتاب به آخرين پايه رسيد. او...
هاشم بن سليمان بن اسماعيل بحرينی از اعلام بزرگ شيعه در اواخر قرن یازدهم هجری است. اين استاد جليل القدر به علامه بحرينی نيز معروف است. معظم له دانشمندی است فقيه و محدثی جامع و متتبع...
احمد بن حمد بحرينی معروف به شيخ احمد بحرانی از دانشمندان بزرگ اسلام در اواخر قرن یازدهم است. بحرينی دانشمندی محقق و مجتهدی کامل و عالمی پارسا و پرهيزکار بود. با توجه به نظريه صاحب تراجم...
محمد بن حسن بن علی معروف به شيخ حر عاملی یکی از بزرگان علمای اماميه و از مشاهير محدثان اسلام در قرن یازدهم هجری بود. سرور ما ابو المکارم و الفضائل صاحب وسائل نيز شهرت دارد. جناب او...
ميرزا محمد فرزند سيد ابوتراب، مشهور به علاء الدين گلستانه از اعلام معروف مکتب ما در دار العلم اصفهان بود. اين سيد جليل القدر از علمای عامل و فضلای کامل عصر خويش است، در زهد و ورع و...
محمد بن حسن مشهور به آقا رضی قزوينی صاحب لسان الخواص از بزرگان علمای اماميه در شهرستان قزوين بود، وی مراتب کمال و درجات علمی او بيشتر از محضر حاج ملا خليل اخير الذکر عايد او شد و خود...
محمد باقر فرزند محمد مؤمن مشهور به محقق سبزواری یکی از علمای بزرگ مذهب در قرن یازدهم هجری است. معظم له عالمی است فاضل و حکيمی عارف و متکلمی صادق و فقيهی اصولی و محدثی مطلع از علم رجال
فخرالدين فرزند محمد بن علی معروف به شيخ طريحی یکی از بزرگان علمای اماميه در قرن یازدهم هجری است. طريحی مجتهدی است جامع، عالمی فاضل، محدثی کامل، شيخی عابد و پارسائی بارع. او از اهالی...
علی بن خلف بن عبد المطلب معروف به سيد عليخان حويزی از فحول علمای اماميه در قرن یازدهم هجری است. سيد عليخان چون پدرش در عين حال که والی حويزه است، از افاضل علما و نويسندگان بزرگ شيعه...
خلف بن عبد المطلب معروف به سيد خلف یکی از اعلام مشهور قرن یازدهم در خوزستان است. سيد دانشمندی محقق و نويسنده ای مدقق و شاعری ماهر بود.
  گروههای مقالات