جمعه سی و یکم فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
حسين بن ابراهيم بن محمد معصوم، ابو العلما محمد معصوم جد سيد حسين قزوينی یکی از اعلام بزرگ و سادات جليل القدر اواخر قرن یازدهم بود. سيد محمد معصوم با مرحوم مجلسی اول و محقق خوانساری...
محمد بن ملا رفيع گيلانی، معروف به آقا محمد بيد آبادی اصفهانی، از بزرگان علما و حکمای مشهور مکتب ما، در قرن دوازدهم هجری است.معظم له استادی ماهر، حکيمی متأله، عارفی ربانی، مجتهدی ايمانی،...
حاج سيد حسين فرزند حاج ميرزا ابو القاسم آخرين فرزند ميرکبير خود عالمی است کامل، بارعی با تقوا، زاهدی با وقار و عاشقی بی قرار... شخصيتی که چون به کرسی بحث علمی نشستی علوم آل محمد را...
شيخ یوسف بحرينی فرزند احمد بن ابراهيم معروف به صاحب حدائق یکی از بزرگترين علمای مکتب تشيع در قرن دوازدهم هجری در کنار حائر حسينی عليه السلام بود
آخوند ملا اسماعيل فرزند محمد حسين (علاء الدين مازندرانی) مشهور به خواجوئی یکی از بزرگترين اعلام شيعه در قرن دوازدهم هجری است. ملا اسماعيل خواجوئی استاد فقها و حکمای عصر خويش در دارالعلم...
امير محمد حسين فرزند امير عبد الباقی فرزند امير محمد حسين فرزند امير محمد صالح فرزند عبدالواسع. 1ـ عبدالواسع یکی از علما و سادات شريف اصفهان (خاتون آباد) بود
سيد محمد فرزند حجة الاسلام سيد محمدباقر رضوی قمی معروف به سيد صدر الدين قمی و شارح وافيه یکی از اعلام بزرگ مکتب ما در قرن دوازدهم هجری است. شارح وافيه در تمام علوم متداوله عقلی و نقلی...
ميرزا ابوالقاسم فرزند سيد حسين معروف به مير کبير یکی از علمای بزرگ شيعه در قرن دوازدهم هجری است. مير کبير عالمی جامع، فقيهی کامل، عارفی زاهد و شاعری ماهر بود. او خواهرزادۀ آقا حسين...
ابوالحسن شريف فرزند محمد طاهر اصفهانی یکی از علما و مفسرين بزرگ قرن دوازدهم است. شريف از افاضل تلامذه علامه مجلسی بود، که در فقه و حديث و تفسير مهارت یافت
محمد بن محمد باقر حسينی نائينی معروف به بهاء الدين اصفهانی یکی از حکمای بزرگ و علمای مشهور قرن دوازدهم هجری است.معظم له از اعيان و ارکان فقها و استاد حکمای عصر خويش بود.
  گروههای مقالات