سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
سيد جواد حسينی عاملی فرزند سيد محمد معروف به سيد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، عالمی معتمد، فقيهی متتبع و محدثی محقق، یکی از علما و دانشمندان معروف اوايل قرن سيزدهم هجری است. عاملی...
جعفر بن خضر نجفی معروف به شيخ جعفر کاشف الغطاء یکی از بزرگترين علما و مراجع اوايل قرن سيزدهم هجری در جهان اسلام و تشيع بود. معظم له استادی است در رديف جناب وحيد و سيد بحر العلوم، که...
ميرزا محمد مهدی فرزند ميرزا هدايت الله معروف به شهيد چهارم یکی از علمای بزرگ شيعه در مشهد مقدس بود. اصفهانی دانشمندی کامل، فقيهی متبحر، محدثی مفسر و جامع علوم عقلی و نقلی بود.
حسين بن محمد بن احمد بن ابراهيم معروف به شهيد آل عصفور یکی از علمای بزرگ قرن دوازدهم و سيزدهم هجری بود. شيخ حسين فقيهی متبحر، محدثی ثقه و دانشمندی متفکر، با استعداد و پر حافظه بود....
حاج ميرزا محمد علی آقازاده وحيد بهبهانی یکی از مشاهير علمای قرن دوازدهم و سيزدهم هجری بود، آقازاده به آقا محمد علی کرمانشاهی و صاحب مقامع نيز معروف است. معاصر او شيخ ابو علی صاحب منتهی...
شيخ عبد الصمد همدانی کربلائی یکی از علمای بزرگ اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم هجری در شهر کربلا بود. معظم له عالمی متقی و عارفی پرهيزکار و خدادوست بود. همدانی در فقه و اصول و...
محمد بن اسماعيل معروف به شيخ ابو علی صاحب منتهی المقال یکی از علما و مشاهير شيعه در اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم هجری بود.
در آنجا که شخصيتی چون معصومين خود را مصداق کامل تخلقوا باخلاق الله سازد، و با عالمی مصداق کامل العلما ورثة الانبياء گردد، و یا مصداق کامل حديث علماء امتی افضل من انبياء بنی اسرائيل...
مرحوم ملا مهدی نراقی فرزند ابی ذر کاشانی یکی از اساتيد و مجتهدين بزرگ شيعه در قرن دوازدهم هجری است. نرافی در علم فقه و اصول و حکمت و رياضيات و نجوم مهارتی کافی داشت که او را به خاتم...
محمد باقر فرزند محمد اکمل، یکی از بزرگترين علما و مراجع، فقيهی است اصولی و تمام عيار که به او استاد کل نامند. آقاباقر بهبهانی، به محقق بهبهانی، وحيد بهبهانی معروف و به آقا نيز مشهور...
  گروههای مقالات