یک شنبه ششم خردادماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
نصیر الدین عبد الجلیل مشهور به واعظ قزوینی صاحب النقض از بزرگان علمای قرن ششم است. عبدالجلیل دانشمندی فاضل و فقیهی فصیح و زبان آور بود بعضی او را به نام كتابش صاحب النقض می شناسند....
ابومنصور: احمد بن علی معروف به شیخ طبرسی صاحب احتجاج یكی از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم است. ابومنصور عالمی جلیل و محدثی نبیل و ثقه ای امین بود از محضر مفید ثانی شیخ ابو علی طوسی نصیبش...
عماد الدین محمد بن ابوالقاسم شیخ ابو جعفر معروف به شیخ طبری صاحب بشارت فرزند محدّث ثقه شیخ ابوالقاسم طبری مازندرانی یكی از علماء و محدثین بزرگ شیعه در قرن ششم هجری است
امین الدین ابوعلی: فضل بن حسن بن فضل معروف به شیخ طبرسی یكی از علما و مفسرین بزرگ اسلامی در قرن ششم هجری است. امین الدین مفسری محقق و مدقق بود كه در فقه و حدیث و رجال ادبیات و لغت مهارت...
شیخ ابوعلی طوسی: حسن بن محمد بن حسن معروف به مفید ثانی یا شیخ ابوعلی طوسی فرزند شیخ الطائفه یكی از اساتید فقهای ما در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری بود. مفید ثانی استادی كامل...
حسین بن مظفر حمدانی قزوینی یكی از علمای مكتب امامیه در قرن پنجم است كه قریب سی سال در بغداد و نجف از محضر شیخ طوسی بهره مند بود.
سعدالدین عبدالعزیز مشهور به قاضی ابن برّاج یکی از علمای بزرگ شیعه در قرن پنجم هجری است. ابن براج از اکابر تلامذه سید مرتضی و شیخ طوسی بود که خود به مقام علمی نائل آمد.
ابوعبدالله: جعفر بن محمد بن احمد دوریستی رازی یکی از علما و راویان بزرگ شیعه در قرن پنجم است. دوریستی یکی از رجال کثیر الراویه در کتب شیعه محسوب است او از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی...
سلار بن عبدالعزیز دیلمی طبرستانی، یکی از علمای بزرگ شیعه در اواسط قرن پنجم هجری می باشد. زادگاهش طبرستان (مازندران) اما از افاضل دانشجویان حوزه (قدیم) بغداد بود. معظم له معاصر شیخ طوسی...
ابو جعفر: محمد بن حسن بن علی طوسی شیخ الطائفه از بزرگترین علمای مذهب امامیه است. شیخ از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی رحمة الله علیهما که خود به درجه استادی رسید و سال ها در رأس مکتب...
  گروههای مقالات