سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
عبدالعالی فرزند علی نورالدين یکی از علمای بزرگ شيعه در قرن دهم هجری است. از اوايل کودکی نزد پدر بزرگوارش محقق ثانی و ديگر فضلا به تحصيلات دينی و علوم مختلف اسلامی اشتغال داشت و ضمن...
مرحوم ملا فتح الله کاشانی فرزند شکر الله یکی از علما و مفسرين بزرگ قرن دهم هجری است کاشانی از شاگردان مرحوم زواره است که خود در فقه و حديث و ادبيات عرب و مخصوصا تفسير مهارت داشت
حسين بن عبدالصمد عاملی از علمای بزرگ شيعه در قرن دهم هجري است نسب آن جناب به حارث همدان یار با وفای سرور انس و جان مولای متقيان امير مؤمنان عليه السلام منتهی می شود او مشهور به عزالدين...
حسين بن محمد بن حسين بن علی از احفاد ابراهيم مجاب عموزاده سيد مرتضی یکی از علمای بزرگ ما در قرن دهم هجری است عزالدين دانشمندی فقيه و محققی کامل در معارف اسلامی بود به سال 906 در قراء...
عالمی فاضل و شيخی مجتهد مشهور به صاحب حاشيه یکی از بزرگان علمای قرن دهم است و حاشيه او مشهور به حاشيه ملا عبد الله فضلای ما را بدان آگاهيست و اصل اين کتاب اقتباس از تهذيب مرحوم تفتازانی...
در تاريخ عالم بشريت رجال بزرگ عالم انسانيت مخصوص به اسلام و مسلمين است رجالی که هدف از آفرينش و خلقت انسان را خوب درک نموده و سعی آنها در پيوند هميشگی به ابديت است می روند تا خود را...
علی بن حسين زوارۀ یکی از علما و مفسرين بزرگ قرن دهم هجری است زوار، از شاگردان غياث الدين زواری و مرحوم محقق ثانی بود که خود در ادبيات عرب و عجم و علم تفسير و حديث مهارت یافت
ابراهيم بن سلمان بحرينی یکی از علمای بزرگ شيعه در قرن دهم هجری است زادگاه او در قطيف بحرين بوده و پس از طی مقدمات علوم عازم نجف شد سالها در عراق از حضور امثال شيخ جزائری و اعلام ديگر...
نور الدين علی بن عبد العالی کَرکی معروف به محقق ثانی و مشهور به محقق کَرکی یا «شيخ علائی» یکی از بزرگترين علمای شيعه در قرن دهم هجری است. محقق علامه عصر خويش و یکی از مروجين مکتب بود...
نور الدين علی بن عبد العالی معروف به محقق ميسی یکی از بزرگان علمای اماميه در اوايل قرن دهم هجری است. علامه علماء مرجع فضلا فقيه توانا جامع کمالات نفسانی در زهد، ورع، تقوی درعصر خويش...
  گروههای مقالات